Dos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi oraz między ty­mi, co osiągnęli jed­noczący sto­pień cnoty.


dos­ko­nała-przy­jaźń-rodzi ę-między-dob­ry­mi-oraz-między-ty­mi-co osiągnęli-jed­noczący-sto­pień-cnoty
arystotelesdos­ko­nałaprzy­jaźńrodzi sięmiędzydob­ry­miorazty­mico osiągnęlijed­noczącysto­pieńcnotydos­ko­nała przy­jaźńprzy­jaźń rodzi sięrodzi się międzymiędzy dob­ry­mioraz międzymiędzy ty­mico osiągnęli jed­noczącyjed­noczący sto­pieństo­pień cnotydos­ko­nała przy­jaźń rodzi sięprzy­jaźń rodzi się międzyrodzi się między dob­ry­mimiędzy dob­ry­mi orazdob­ry­mi oraz międzyoraz między ty­mico osiągnęli jed­noczący sto­pieńjed­noczący sto­pień cnotydos­ko­nała przy­jaźń rodzi się międzyprzy­jaźń rodzi się między dob­ry­mirodzi się między dob­ry­mi orazmiędzy dob­ry­mi oraz międzydob­ry­mi oraz między ty­mico osiągnęli jed­noczący sto­pień cnotydos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­miprzy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi orazrodzi się między dob­ry­mi oraz międzymiędzy dob­ry­mi oraz między ty­mi

Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles
doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Dos­ko­nała przy­jaźń jest niepodziel­na, czy­li każdy od­da­je się przy­jacielo­wi tak całko­wicie, iż nic mu nie zos­ta­je na pos­tron­ne związki. -Michel Eyquem de Montaigne
dos­ko­nała-przy­jaźń-jest niepodziel­na-czy­li-każdy-od­da­ ę-przy­jacielo­wi-tak-całko­wicie-iż nic-mu nie zos­­
Praw­dzi­wa przy­jaźń to dos­ko­nała har­mo­nia te­go, co ludzkie z tym, co boskie. -Cyceron
praw­dzi­wa-przy­jaźń-to ­ko­nała-har­mo­nia-te­go-co ludzkie-z tym-co boskie
Odrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą. -Kazimierz Chyła
odrębność-pł-wyk­lucza-przy­jaźń-między-mężczyzną-a kobietą