Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu.


dos­ko­nałość-ja­ko-cel-ja­ko-wzór-ja­ko-opar­cie-w wal­-życiowej-wzniosłość-ja­ko-dowód-bos­kiego-pochodze­nia- oto-całe
a » henri frédéric amiel » dziennik intymnydos­ko­nałośćja­kocelwzóropar­ciew wal­ceżyciowejwzniosłośćdowódbos­kiegopochodze­nia– otocałechrześci­jaństwow streszczeniudos­ko­nałość ja­koja­ko celja­ko wzórja­ko opar­cieopar­cie w wal­cew wal­ce życiowejja­ko dowóddowód bos­kiegobos­kiego pochodze­niapochodze­nia – oto– oto całecałe chrześci­jaństwochrześci­jaństwo w streszczeniudos­ko­nałość ja­ko celja­ko opar­cie w wal­ceopar­cie w wal­ce życiowejja­ko dowód bos­kiegodowód bos­kiego pochodze­niabos­kiego pochodze­nia – otopochodze­nia – oto całe– oto całe chrześci­jaństwocałe chrześci­jaństwo w streszczeniu

[Chrześci­jaństwo] jest je­dynym pier­wias­tkiem wschod­nim naszej kul­tu­ry. Chrześci­jaństwo prze­ciw­waża nasze skłon­ności, po­ciągające nas ku wszys­tkiemu, co jest og­ra­niczo­ne, zmien­ne, nies­tałe, sku­pia nasz umysł w roz­myśla­niach o rzeczach wiekuis­tych, pla­toni­zuje ono choć trochę nasze upo­doba­nia tak ob­ce zaz­wyczaj światu idealnemu.Całe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową! Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny.Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą.Dos­ko­nałość może cię zniszczyć, jeśli na to pozwolisz No­we chrześci­jaństwo nie dość, że się roz­przes­trze­nia, to na do­datek zmienia się w każdym no­wym miej­scu; przy­pomi­na zwierzę, które pochłania miej­scową faunę i florę, czer­piąc z te­go pożywienia jakąś szczególną moc.