Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń.


dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
gottfried wilhelm leibnizdos­ko­nałośćjest niczymin­nymjak ilościąrzeczy­wis­tościdos­ko­nałe jest je­dynietoco nie po­siadaograniczeńdos­ko­nałość jest niczymjest niczym in­nymjak ilością rzeczy­wis­tościco nie po­siada ograniczeńdos­ko­nałość jest niczym in­nym

Doskonałość jest niczym innym, jak ilością rzeczywistości. Doskonałe jest jedynie to, co nie posiada ograniczeń.Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................  Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka.