Dos­ko­nałość. Nie wpa­sujesz jej w świat nie-doskonały.


dos­ko­nałość-nie-wpa­sujesz-jej-w-świat-nie-doskonały
thrillofitdos­ko­nałośćniewpa­sujeszjejświatniedoskonałynie wpa­sujeszwpa­sujesz jejjej ww światnie wpa­sujesz jejwpa­sujesz jej wjej w światnie wpa­sujesz jej wwpa­sujesz jej w światnie wpa­sujesz jej w świat

Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny.Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć.Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń.Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa.Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka.Nie trze­ba lek­ce­ważyć drob­nostek, bo od nich za­leży dos­ko­nałość, która nie jest drobnostką.