Dos­ko­nale wiado­mo, że w nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko, co możemy so­bie wyob­ra­zić, mu­si gdzieś istnieć.


dos­ko­nale-wiado­mo-że w nies­kończo­nym-wszechświecie-wszys­tko-co możemy-so­bie-wyob­ra­zić-mu­-gdzieś-istnieć
p » terry pratchett » piramidydos­ko­nalewiado­może w nies­kończo­nymwszechświeciewszys­tkoco możemyso­biewyob­ra­zićmu­sigdzieśistniećdos­ko­nale wiado­może w nies­kończo­nym wszechświeciewszechświecie wszys­tkoco możemy so­bieso­bie wyob­ra­zićmu­si gdzieśgdzieś istniećże w nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tkoco możemy so­bie wyob­ra­zićmu­si gdzieś istnieć

W nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko jest możli­we. Łącznie z tym, że ten wszechświat nie istnieje... -Terry Pratchett
w nies­kończo­nym-wszechświecie-wszys­tko-jest możli­we-Łącznie z tym-że ten-wszechświat-nie istnieje
Ce­lem nauki nie jest ot­wiera­nie drzwi nies­kończo­nej mądrości, lecz położenie kre­su nies­kończo­nym błędom. -Bertold Brecht
ce­lem-nauki-nie jest ot­wiera­nie-drzwi-nies­kończo­nej-mądroś-lecz-położenie-kre­su-nies­kończo­nym-błędom