Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego.


doszedłem-do-przekonania-że-wszystko-co-powstaje-w-umyś-mężczyzny-czy-kobiety-jest-fikcją-tak-zwana-prawda-to-udogodnienie-i-luksus-których
anonimdoszedłemdoprzekonaniażewszystkocopowstajeumyślemężczyznyczykobietyjestfikcjątakzwanaprawdatoudogodnienieluksusktórychwszyscyposzukujemytoposzukiwaniewydajesięnaturalnąkoniecznącechąrodzajuludzkiegodoszedłem dodo przekonaniaże wszystkoco powstajepowstaje ww umyśleumyśle mężczyznymężczyzny czyczy kobietyjest fikcjątak zwanazwana prawdaudogodnienie ii luksusktórych wszyscywszyscy poszukujemyposzukiwanie wydajewydaje sięsię naturalnąnaturalną ii koniecznąkonieczną cechącechą rodzajurodzaju ludzkiegodoszedłem do przekonaniaco powstaje wpowstaje w umyślew umyśle mężczyznyumyśle mężczyzny czymężczyzny czy kobietytak zwana prawdaprawda to udogodnienieudogodnienie i luksusktórych wszyscy poszukujemyposzukiwanie wydaje sięwydaje się naturalnąsię naturalną inaturalną i koniecznąi konieczną cechąkonieczną cechą rodzajucechą rodzaju ludzkiego

Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego. -Gustaw Flaubert
skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha-a-co-stanowi-z-górą-trzy-czwarte
Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie. -Mark Twain
prawda-jest-dziwniejsza-od-fikcji-a-to-dlatego-że-fikcja-musi-być-prawdopodobna-prawda-nie
Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana. -Jean Paul Sartre
istotną-i-konieczną-cechą-wolnoś-jest-to-iż-jest-usytuowana
Celem miłości nie jest sama miłość, lecz rodzina, pierwsza komórka naturalna i konieczna, w której życie bierze swój początek i wzrost, jakby w ciepłym łonie z dala od ogromu wszechświata. -Maurice Blondel
celem-miłoś-nie-jest-sama-miłość-lecz-rodzina-pierwsza-komórka-naturalna-i-konieczna-w-której-życie-bierze-swój-początek-i-wzrost-jakby-w
Istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - luksus związków ludzkich. -Antoine De Saint - Exupery
istnieje-tylko-jeden-luksus-prawdziwy-luksus-związków-ludzkich