Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :) 


dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
m.fdowódna to że ko­mer­cjarządzinaszymświatemrek­la­maban­kuweźpożyczkęza­razpo niejkrukspłatadługów dowód na to że ko­mer­cjana to że ko­mer­cja rządzirządzi naszymnaszym światemrek­la­ma ban­kuweź pożyczkę) za­razza­raz po niejpo niej krukspłata długówdowód na to że ko­mer­cja rządzina to że ko­mer­cja rządzi naszymrządzi naszym światem) za­raz po niejza­raz po niej krukdowód na to że ko­mer­cja rządzi naszymna to że ko­mer­cja rządzi naszym światem) za­raz po niej krukdowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.Światem rządzi osioł.Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem.Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety....pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami.Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem.