DOWCIP: Mówi blon­dyn do blondynki: - Ale jest Pa­ni dzi­siaj czarująca! - Czy to ma być kom­pleks?- py­ta blondynka. - Nie chciałem Pa­ni zaimpregnować! 


dowcip-mówi-blon­dyn-do blondynki-ale-jest pa­-dzi­siaj-czarująca-czy-to  być-kom­pleks-py­-blondynka-nie-chciałem-pa­
niuszadowcipmówiblon­dyndo blondynkialejest pa­nidzi­siajczarującaczyto ma byćkom­plekspy­tablondynkaniechciałempa­nizaimpregnować mówi blon­dynblon­dyn do blondynkialeale jest pa­nijest pa­ni dzi­siajdzi­siaj czarującaczyczy to ma byćpy­ta blondynkanienie chciałemchciałem pa­nimówi blon­dyn do blondynkiale jest pa­niale jest pa­ni dzi­siajjest pa­ni dzi­siaj czarującaczy to ma byćnie chciałemnie chciałem pa­ni

Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco-  -Writer
miałem-ją za ladacznicę-dzi­siaj-sprzątam-jej-piwnicę-wszys­tko ę-zmieniło-dzi­siaj-­piej-jest ż-było-ivo-vuco- 
Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss
szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
Wróg mój największy Blon­dyn, oczy niebieskie Mój wróg to ja sam  -Taiyono Kudarashi
wróg-mój-największy-blon­dyn-oczy-niebieskie-mój-wróg-to ja sam