Dro­ga mej miłości jest pus­ta, cze­kam aż po­jawisz się na niej swoim sa­mocho­dem, do które­go wsiądę i da­lej po­jedziemy już razem.


dro­ga-mej-miłoś-jest pus­-cze­kam-aż po­jawisz ę-na niej-swoim-­mocho­dem-do które­go-wsiądę-i da­lej-po­jedziemy-już-razem
ryderdro­gamejmiłościjest pus­tacze­kamaż po­jawisz sięna niejswoimsa­mocho­demdo które­gowsiądęi da­lejpo­jedziemyjużrazemdro­ga mejmej miłościmiłości jest pus­tacze­kam aż po­jawisz sięaż po­jawisz się na niejna niej swoimswoim sa­mocho­demdo które­go wsiądęwsiądę i da­leji da­lej po­jedziemypo­jedziemy jużjuż razemdro­ga mej miłościmej miłości jest pus­tacze­kam aż po­jawisz się na niejaż po­jawisz się na niej swoimna niej swoim sa­mocho­demdo które­go wsiądę i da­lejwsiądę i da­lej po­jedziemyi da­lej po­jedziemy jużpo­jedziemy już razemdro­ga mej miłości jest pus­tacze­kam aż po­jawisz się na niej swoimaż po­jawisz się na niej swoim sa­mocho­demdo które­go wsiądę i da­lej po­jedziemywsiądę i da­lej po­jedziemy jużi da­lej po­jedziemy już razemcze­kam aż po­jawisz się na niej swoim sa­mocho­demdo które­go wsiądę i da­lej po­jedziemy jużwsiądę i da­lej po­jedziemy już razem

Morze me­go życia jest pus­te, nie przepływa przez nie żaden sta­tek miłości, lecz gdy tyl­ko nadpłynie wsiądę na je­go pokład i popłynę ra­zem z nim na wo­dy nieznane. -Ryder
morze-me­go-życia-jest pus­te-nie przepływa-przez-nie żaden-sta­tek-miłoś-lecz-gdy-tyl­ko-nadpłynie-wsiądę-na ­go-pokład
Za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk) Jest ta­ki pan co ma chody Już nie jeździ na zawody Da­leko so­bie doszedł Do te­lewiz­ji poszedł Szkło nie wychodzi z mody  -sprajtka
za­korze­niony-mi­mocho­dem-limeryk-jest-­ki-pan-co  chody-już-nie ździ-na zawody-da­leko-so­bie-doszedł-do-te­lewiz­ji-poszedł
Gra miłos­na jest jak jaz­da sa­mocho­dem: ko­biety wolą ob­jazdy, mężczyźni - skróty. -Jeanne Moreau
gra-miłos­na-jest jak jaz­da-­mocho­dem-ko­biety-wolą-ob­jazdy-mężczyź- skróty