Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.


dro­ga-pięła ę-pod-górę-i opa­dała-w dół-wspi­na ę-lub-opa­da-za­żnie-od kierun­ku-w ja­kim ę-idzie-dla ko­goś-kto-idzie
r » juan rulfo » pedro páramodro­gapięła siępodgóręi opa­daław dółwspi­na sięlubopa­daza­leżnieod kierun­kuw ja­kim sięidziedla ko­gośktoidziew tę stronędro­gabieg­niegórędlate­goco wra­ca w dółdro­ga pięła siępięła się podpod góręgórę i opa­dałai opa­dała w dółwspi­na się lublub opa­daopa­da za­leżnieza­leżnie od kierun­kuw ja­kim się idziekto idzieidzie w tę stronędro­ga bieg­niebieg­nie podpod górędla te­godro­ga pięła się podpięła się pod górępod górę i opa­dałagórę i opa­dała w dółwspi­na się lub opa­dalub opa­da za­leżnieopa­da za­leżnie od kierun­kukto idzie w tę stronędro­ga bieg­nie podbieg­nie pod górę

Dro­ga w górę jest drogą w dół.Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół.Pa­nien­ka w pan­to­fel­kach wra­ca z Czar­ne­go Sta­wu pod Ry­sami w stronę Mor­skiego Oka. Przed ni­mi idzie chłopak w bu­tach trekkingowych. - Gdzie oni chodzą w ta­kich bu­tach - py­ta kolegi - Chy­ba na Ry­sy, no bo gdzie in­dziej - od­parł kolega. zasłysza­ne dziś...ręce opa­dają ;) Bajki to są, jakoby ziemia miała się obracać, bo gdyby się obróciła, to by ci, co są na górze, pospadali na dół, a inni znowu poszliby w górę.Ona - mi­mo wszys­tko - szła w górę. On - jak ka­mień - le­ciał w dół.Wychodząc z Lu­na Par­ku, kro­nopio widzi, że je­go ze­garek się spóźnia, że je­go ze­garek się spóźnia, że je­go zegarek. Smu­tek kro­nopia wo­bec tłumu fam idących w górę ulicą Cor­rien­tes o godzi­nie je­denas­tej dwadzieścia, pod­czas gdy on, przed­miot zielo­ny i wil­gotny, idzie o je­denas­tej piętnaście.