Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku.


dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
tadeusz kotarbińskidro­gaprzezmajątekdo władzyjest mniejnieu­czci­waniżdro­gawładzędo majątkudro­ga przezprzez majątekmajątek do władzydo władzy jest mniejjest mniej nieu­czci­wanieu­czci­wa niżniż dro­gadro­ga przezprzez władzęwładzę do majątkudro­ga przez majątekprzez majątek do władzymajątek do władzy jest mniejdo władzy jest mniej nieu­czci­wajest mniej nieu­czci­wa niżnieu­czci­wa niż dro­ganiż dro­ga przezdro­ga przez władzęprzez władzę do majątkudro­ga przez majątek do władzyprzez majątek do władzy jest mniejmajątek do władzy jest mniej nieu­czci­wado władzy jest mniej nieu­czci­wa niżjest mniej nieu­czci­wa niż dro­ganieu­czci­wa niż dro­ga przezniż dro­ga przez władzędro­ga przez władzę do majątkudro­ga przez majątek do władzy jest mniejprzez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wamajątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niżdo władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­gajest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przeznieu­czci­wa niż dro­ga przez władzęniż dro­ga przez władzę do majątku

Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika.Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie.De­woc­ja: dro­ga do piekła przez świątynię.Wierzę, że źdźbło tra­wy nie mniej znaczy, niż dro­ga, którą po­konują gwiazdy.He­he. Dro­ga wol­na. Możecie iść i zdechnąć so­bie pod płotem. Wyz­wo­lenie jest tyl­ko przez pracę.