Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda.


dro­ga-to miej­sce-bar­dzo-swois­te-­dyne-w swoim-rodza­ju-jest jak­by-odrębnym-kra­jem-w którym nie rządzi-żaden-rząd-lecz
charles frazierdro­gato miej­scebar­dzoswois­teje­dynew swoimrodza­jujest jak­byodrębnymkra­jemw którym nie rządziżadenrządleczjed­nopra­wona­tural­nenaj­ważniej­szą cechądro­gijest swobodadro­ga to miej­sceto miej­sce bar­dzobar­dzo swois­teje­dyne w swoimw swoim rodza­jujest jak­by odrębnymodrębnym kra­jemw którym nie rządzi żadenżaden rządlecz jed­nojed­no pra­wopra­wo na­tural­nenaj­ważniej­szą cechą dro­gidro­gi jest swobodadro­ga to miej­sce bar­dzoto miej­sce bar­dzo swois­teje­dyne w swoim rodza­jujest jak­by odrębnym kra­jemw którym nie rządzi żaden rządlecz jed­no pra­wojed­no pra­wo na­tural­nenaj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda

Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia