Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw...


dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
zygmunt krasińskidro­gazba­wieniapro­wadzityl­koprzezmęczeństwoto smut­nepra­wote­goświataalejed­nakpra­womęczeństwo po­niżeniajest naj­gor­szymz męczeństwdro­ga zba­wieniazba­wienia pro­wadzipro­wadzi tyl­kotyl­ko przezprzez męczeństwoto smut­ne pra­wopra­wo te­gote­go świataale jed­nakjed­nak pra­womęczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szymjest naj­gor­szym z męczeństwdro­ga zba­wienia pro­wadzizba­wienia pro­wadzi tyl­kopro­wadzi tyl­ko przeztyl­ko przez męczeństwoto smut­ne pra­wo te­gopra­wo te­go świataale jed­nak pra­womęczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw

Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
droga-zbawienia-prowadzi-tylko-przez-męczeństwo-to-smutne-prawo-tego-świata-ale-jednak-prawo-męczeństwo-poniżenia-jest-najgorszym-z
Dro­ga do ser­ca mężczyz­ny pro­wadzi przez żołądek, ale są ko­biety, które znają krótszą drogę. -Jacques Tati
dro­ga-do ser­ca-mężczyz­ny-pro­wadzi-przez-żołądek-ale-są ko­biety-które-znają-krótszą-drogę
Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ