Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka.


dro­gi-boże-dzięku­-dziękuję-ci za to-że dałeś-mi życie-po­daro­wałeś-mi wiarę-nadzieję-miłość-całh czas-trzy­łeś-mnie
chrupciadro­gibożedzięku­jedziękujęci za toże dałeśmi życiepo­daro­wałeśmi wiaręnadziejęmiłośćcałh czastrzy­małeśmniew swoichrękachna­wetwte­dykiedymyślałamże to nicnie ma sen­supo­kazałeś mi czymjest życieczym jest ra­dośćdla mniezaśpiewałypta­kii po­kazałyjak je dos­ko­nalestworzyłeśboty jes­teśdos­ko­nałyi w to­bieja jes­temdoskonałaza wszys­tkotwo­jacórkadro­gi bożeboże dzięku­jedziękuję ci za toże dałeś mi życiepo­daro­wałeś mi wiaręcałh czas trzy­małeśtrzy­małeś mniemnie w swoichw swoich rękachrękach na­wetna­wet wte­dywte­dy kiedykiedy myślałamże to nic nie ma sen­supo­kazałeś mi czym jest życiedla mnie zaśpiewałyzaśpiewały pta­kipta­ki i po­kazałyi po­kazały jak je dos­ko­nalejak je dos­ko­nale stworzyłeśbo ty jes­teśty jes­teś dos­ko­nałydos­ko­nały i w to­biei w to­bie ja jes­temja jes­tem doskonaładziękuję za wszys­tkotwo­ja córkadro­gi boże dzięku­jecałh czas trzy­małeś mnietrzy­małeś mnie w swoichmnie w swoich rękachw swoich rękach na­wetrękach na­wet wte­dyna­wet wte­dy kiedywte­dy kiedy myślałamdla mnie zaśpiewały pta­kizaśpiewały pta­ki i po­kazałypta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nalei po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeśbo ty jes­teś dos­ko­nałyty jes­teś dos­ko­nały i w to­biedos­ko­nały i w to­bie ja jes­temi w to­bie ja jes­tem doskonała