Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy.


dro­gi-boże-przez-cały-dzi­siej­szy-dzień-do tej po­ry-postępuję-jak na­ży-nie złośłem-ę-nie byłem-chci­wy-złośli­wy
wojciech cejrowskidro­gibożeprzezcałydzi­siej­szydzieńdo tej po­rypostępujęjak na­leżynie złościłemsięnie byłemchci­wyzłośli­wysa­molub­nyzaz­dros­nyaniuszczyp­li­wynicjeszczenie wy­piłemnie faj­czyłemna­wet anira­zunie skłamałemjes­tem ci za to bar­dzowdzięcznyale dro­giza chwilęza­mie­rzamwstaćz łóżkai od tej po­rybar­dzobędępot­rze­bowałtwo­jejpomocydro­gi bożeprzez całycały dzi­siej­szydzi­siej­szy dzieńdzień do tej po­rydo tej po­ry postępujępostępuję jak na­leżynie złościłem sięnie byłem chci­wyzaz­dros­ny aniani uszczyp­li­wynic jeszczejeszcze nie wy­piłemnie wy­piłem aniani nie faj­czyłemna­wet ani ra­zura­zu nie skłamałemjes­tem ci za to bar­dzo wdzięcznyale dro­gi bożeza chwilę za­mie­rzamza­mie­rzam wstaćwstać z łóżkaz łóżka i od tej po­ryi od tej po­ry bar­dzobar­dzo będębędę pot­rze­bowałpot­rze­bował two­jejtwo­jej pomocyprzez cały dzi­siej­szycały dzi­siej­szy dzieńdzi­siej­szy dzień do tej po­rydzień do tej po­ry postępujędo tej po­ry postępuję jak na­leżyzaz­dros­ny ani uszczyp­li­wynic jeszcze nie wy­piłemjeszcze nie wy­piłem aninie wy­piłem ani nie faj­czyłemna­wet ani ra­zu nie skłamałemza chwilę za­mie­rzam wstaćza­mie­rzam wstać z łóżkawstać z łóżka i od tej po­ryz łóżka i od tej po­ry bar­dzoi od tej po­ry bar­dzo będębar­dzo będę pot­rze­bowałbędę pot­rze­bował two­jejpot­rze­bował two­jej pomocy

Mówią mi, że byłem pre­zyden­tem. Nie bar­dzo się widzę w tej ro­li. Ale byłem... -Lech Wałęsa
mówią-mi-że byłem-pre­zyden­tem-nie bar­dzo ę-widzę-w tej ro­li-ale byłem
Bo bar­dzo dba­li, aby żad­ne­mu z nich nie było zim­no. Ani w łóżku, ani w sercu. -Janusz Leon Wiśniewski
bo bar­dzo-dba­li-aby żad­ne­mu-z nich-nie było-zim­no-ani w łóżku-ani-w sercu