Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać.


dro­gi-wca­-nie muszą-dokądś-pro­wadzić-muszą tyl­ko-gdzieś ę-zaczynać
p » terry pratchett » trzy wiedźmydro­giwca­lenie musządokądśpro­wadzićmuszą tyl­kogdzieś sięzaczynaćdro­gi wca­lewca­le nie musząnie muszą dokądśdokądś pro­wadzićmuszą tyl­ko gdzieś sięgdzieś się zaczynaćdro­gi wca­le nie musząwca­le nie muszą dokądśnie muszą dokądś pro­wadzićmuszą tyl­ko gdzieś się zaczynaćdro­gi wca­le nie muszą dokądśwca­le nie muszą dokądś pro­wadzićdro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić

Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym.Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach) Słowa są naj­większym oszus­twem, na ja­kie fa­ceci nas na­bierają. Myślałaś, że poz­nałaś anioła, bo mówi do ciebie wszys­tkie te cho­ler­nie ważne słowa? Głupia. Anioły po pros­tu są, nie muszą nic mówić, nie udają, że cię znają. Nie muszą. Są, gdy ich pot­rze­bujesz. Anioły są tyl­ko dla ciebie.Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują..