Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane.


drob­ne-i niez­naczne-do­kona­nia-mogą-nas-uczy­ć-wiel­ki­mi-pod­czas-gdy-wiel­kie-mogą-nas-upod­lić-śli-są ź-wykonane
stefan wyszyńskidrob­nei niez­nacznedo­kona­niamogąnasuczy­nićwiel­ki­mipod­czasgdywiel­kieupod­lićjeślisą źlewykonanedrob­ne i niez­nacznei niez­naczne do­kona­niado­kona­nia mogąmogą nasnas uczy­nićuczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdygdy wiel­kiewiel­kie mogąmogą nasnas upod­lićjeśli są źlesą źle wykonanedrob­ne i niez­naczne do­kona­niai niez­naczne do­kona­nia mogądo­kona­nia mogą nasmogą nas uczy­nićnas uczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdy wiel­kiegdy wiel­kie mogąwiel­kie mogą nasmogą nas upod­lićjeśli są źle wykonanedrob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogąi niez­naczne do­kona­nia mogą nasdo­kona­nia mogą nas uczy­nićmogą nas uczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdy wiel­kie mogągdy wiel­kie mogą naswiel­kie mogą nas upod­lićdrob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nasi niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nićdo­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdy wiel­kie mogą nasgdy wiel­kie mogą nas upod­lić

Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe. -Stefan Wyszyński kard
drobne-i-nieznane-czyny-mogą-nas-uczynić-wielkimi-podczas-gdy-wielkie-i-sławne-mogą-nas-upodlić-śli-są-złe
Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. -Zbigniew Herbert
wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego?  -Francois Rene de Chateaubriand
któż-nie czu­ ę-niekiedy-przyg­nieciony-ężarem-włas­ne­go-skażenia-niez­dolny-uczy­ć-nic-wiel­kiego-szlachet­ne­go-sprawiedliwego 
Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski
tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe