Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane.


drob­ne-i niez­naczne-do­kona­nia-mogą-nas-uczy­ć-wiel­ki­mi-pod­czas-gdy-wiel­kie-mogą-nas-upod­lić-śli-są ź-wykonane
stefan wyszyńskidrob­nei niez­nacznedo­kona­niamogąnasuczy­nićwiel­ki­mipod­czasgdywiel­kieupod­lićjeślisą źlewykonanedrob­ne i niez­nacznei niez­naczne do­kona­niado­kona­nia mogąmogą nasnas uczy­nićuczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdygdy wiel­kiewiel­kie mogąmogą nasnas upod­lićjeśli są źlesą źle wykonanedrob­ne i niez­naczne do­kona­niai niez­naczne do­kona­nia mogądo­kona­nia mogą nasmogą nas uczy­nićnas uczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdy wiel­kiegdy wiel­kie mogąwiel­kie mogą nasmogą nas upod­lićjeśli są źle wykonanedrob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogąi niez­naczne do­kona­nia mogą nasdo­kona­nia mogą nas uczy­nićmogą nas uczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdy wiel­kie mogągdy wiel­kie mogą naswiel­kie mogą nas upod­lićdrob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nasi niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nićdo­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mipod­czas gdy wiel­kie mogą nasgdy wiel­kie mogą nas upod­lić

Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego? Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Pra­ca od­da­la od nas trzy wiel­kie niedo­le - nudę, występek i ubóstwo.