Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.


drobne-i-nieznane-czyny-mogą-nas-uczynić-wielkimi-podczas-gdy-wielkie-i-sławne-mogą-nas-upodlić-śli-są-złe
stefan wyszyński karddrobnenieznaneczynymogąnasuczynićwielkimipodczasgdywielkiesławneupodlićjeślizłedrobne ii nieznanenieznane czynyczyny mogąmogą nasnas uczynićuczynić wielkimipodczas gdygdy wielkiewielkie ii sławnesławne mogąmogą nasnas upodlićjeśli sąsą złedrobne i nieznanei nieznane czynynieznane czyny mogączyny mogą nasmogą nas uczynićnas uczynić wielkimipodczas gdy wielkiegdy wielkie iwielkie i sławnei sławne mogąsławne mogą nasmogą nas upodlićjeśli są złedrobne i nieznane czynyi nieznane czyny mogąnieznane czyny mogą nasczyny mogą nas uczynićmogą nas uczynić wielkimipodczas gdy wielkie igdy wielkie i sławnewielkie i sławne mogąi sławne mogą nassławne mogą nas upodlićdrobne i nieznane czyny mogąi nieznane czyny mogą nasnieznane czyny mogą nas uczynićczyny mogą nas uczynić wielkimipodczas gdy wielkie i sławnegdy wielkie i sławne mogąwielkie i sławne mogą nasi sławne mogą nas upodlić

Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane. -Stefan Wyszyński
drob­ne-i niez­naczne-do­kona­nia-mogą-nas-uczy­ć-wiel­ki­mi-pod­czas-gdy-wiel­kie-mogą-nas-upod­lić-śli-są ź-wykonane
Kobiety mają tylko jeden sposób uszczęśliwiania nas, znają natomiast trzydzieści tysięcy sposobów, na jakie mogą nas unieszczęśliwić. -Heinrich Heine
kobiety-mają-tylko-jeden-sposób-uszczęśliwiania-nas-znają-natomiast-trzydzieś-tysięcy-sposobów-na-jakie-mogą-nas-unieszczęśliwić
Dużo jest wśród nas takich: ogromne łakomstwo na wielkie czyny i bardzo mało jakiejkolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest-wśród-nas-takich-ogromne-łakomstwo-na-wielkie-czyny-i-bardzo-ło-jakiejkolwiek-roboty
Sposób w jaki patrzymy na innych, uśmiech i drobne gesty, troskliwości mogą wzbudzać uczucie szczęścia. -Anonim
sposób-w-jaki-patrzymy-na-innych-uśmiech-i-drobne-gesty-troskliwoś-mogą-wzbudzać-uczucie-szczęścia
Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham
na­ży-py­ć-nie o to-czy-zwierzę-mogą-ro­zumo­wać-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć