Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.


drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
arystotelesdrogimiplatondrogisokratesalejeszczedroższaprawdadrogi mimi platondrogi sokratesale jeszczejeszcze droższadroższa prawdadrogi mi platonale jeszcze droższajeszcze droższa prawdaale jeszcze droższa prawda

Drogi mi jest Platon, lecz droższa prawda.Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić.Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi.Dob­ry­mi chęciami piekło bru­kowa­ne, ale często i nasze drogi.Człowiek czasem zbacza z drogi prawdy, ale po namyśle zazwyczaj idzie dalej.