drze­wo zwalone do słońca się pnie kiedy po­win­no umrzeć 


drze­wo-zwalone-do-słońca ę-pnie-kiedy-po­win­no-umrzeć 
kinqdrze­wozwalonedosłońca siępniekiedypo­win­noumrzeć drze­wo zwalonezwalone dodo słońca sięsłońca się pniepnie kiedykiedy po­win­nopo­win­no umrzeć drze­wo zwalone dozwalone do słońca siędo słońca się pniesłońca się pnie kiedypnie kiedy po­win­nokiedy po­win­no umrzeć drze­wo zwalone do słońca sięzwalone do słońca się pniedo słońca się pnie kiedysłońca się pnie kiedy po­win­nopnie kiedy po­win­no umrzeć drze­wo zwalone do słońca się pniezwalone do słońca się pnie kiedydo słońca się pnie kiedy po­win­nosłońca się pnie kiedy po­win­no umrzeć 

Kiedy chorzy umierają, mówi się, że win­ni są le­karze, a kiedy przychodzą do zdro­wia, przy­pisu­je się ich uz­dro­wienie bogom.Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.Bo ty i ja, Sil­je, jes­teśmy jak drze­wo roz­cięte na dwo­je. I jeżeli się go na powrót nie złoży, drze­wo umrze.O, gdyby nawet kochać znaczyło umrzeć, to chciałbym umrzeć, i tak umierać ciągle wiele tysięcy razy.Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy.Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo...