Du­ma zaw­sze kroczy przed upadkiem.


du­-zaw­sze-kroczy-przed-upadkiem
aga250909du­mazaw­szekroczyprzedupadkiemdu­ma zaw­szezaw­sze kroczykroczy przedprzed upadkiemdu­ma zaw­sze kroczyzaw­sze kroczy przedkroczy przed upadkiemdu­ma zaw­sze kroczy przedzaw­sze kroczy przed upadkiemdu­ma zaw­sze kroczy przed upadkiem

Kapłaństwo nie chro­ni przed żad­nym upadkiem.Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po...Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.