Du­ma związa­na jest z tym, co sa­mi o so­bie myśli­my, próżność zaś z tym, co chcieli­byśmy, żeby in­ni o nas myśleli.


du­-związa­na-jest z tym-co ­mi-o so­bie-myśli­my-próżność-zaś-z tym-co chcieli­byśmy-żeby-in­-o nas-myśleli
jane austendu­mazwiąza­najest z tymco sa­mio so­biemyśli­mypróżnośćzaśz tymco chcieli­byśmyżebyin­nio nasmyślelidu­ma związa­nazwiąza­na jest z tymco sa­mi o so­bieo so­bie myśli­mypróżność zaśzaś z tymżeby in­niin­ni o naso nas myślelidu­ma związa­na jest z tymco sa­mi o so­bie myśli­mypróżność zaś z tymżeby in­ni o nasin­ni o nas myśleliżeby in­ni o nas myśleli

Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.Im bardziej sami jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.Gdyby ludzie myśleli o tym, mówią, to nie mówiliby tego, co myślą.