Duża odwaga to się już nawet czasami opłaca, ale ta mała, codzienna, ciągle jeszcze jest deficytowa.


duża-odwaga-to-ę-już-nawet-czasami-opłaca-ale-ła-codzienna-ągle-jeszcze-jest-deficytowa
joanna wilińskadużaodwagatosięjużnawetczasamiopłacaalemałacodziennaciąglejeszczejestdeficytowaduża odwagasię jużjuż nawetnawet czasamiczasami opłacaale tata małaciągle jeszczejeszcze jestjest deficytowaodwaga to sięsię już nawetjuż nawet czasaminawet czasami opłacaale ta małaciągle jeszcze jestjeszcze jest deficytowaduża odwaga to sięodwaga to się jużsię już nawet czasamijuż nawet czasami opłacaciągle jeszcze jest deficytowaduża odwaga to się jużodwaga to się już nawetsię już nawet czasami opłaca

Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.Mała paczka jest za mała, duża paczka jest za duża. Śred­niej nie ma, to mnie wkurza.Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś...Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi.Dostojnik jest to urzędnik obdarzony dużą władzą i małą odpowiedzialnością.Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę