Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne.


duch-ludzki-podobnie-jak-ciało-często-nadmiernie-tyje-i-niedomaga-jedynie-z-racji-zbyt-wielkich-wygód-i-podobnie-jak-ciało-bywa-skutecznie-leczony
karol dickensduchludzkipodobniejakciałoczęstonadmiernietyjeniedomagajedynieracjizbytwielkichwygódbywaskutecznieleczonyśrodkamiktórebardzoprzykreniesmaczneduch ludzkipodobnie jakjak ciałoczęsto nadmiernienadmiernie tyjetyje ii niedomaganiedomaga jedyniejedynie zz racjiracji zbytzbyt wielkichwielkich wygódwygód ipodobnie jakjak ciałobywa skutecznieskutecznie leczonyleczony środkamiktóre sąsą bardzobardzo przykreprzykre ii niesmacznepodobnie jak ciałoczęsto nadmiernie tyjenadmiernie tyje ityje i niedomagai niedomaga jedynieniedomaga jedynie zjedynie z racjiz racji zbytracji zbyt wielkichzbyt wielkich wygódwielkich wygód ipodobnie jak ciałobywa skutecznie leczonyskutecznie leczony środkamiktóre są bardzosą bardzo przykrebardzo przykre iprzykre i niesmaczne

Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos
dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni. -Kartezjusz
często-uważałem-że-ludzie-łoduszni-są-najbardziej-aroganccy-i-pyszni-podobnie-jak-wielkoduszni-są-najbardziej-skromni-i-pokorni
Umysł ludzki traktuje nowe idee tak, jak ludzkie ciało obce proteiny - odrzuca je. -Pat Madawar
umysł-ludzki-traktuje-nowe-idee-tak-jak-ludzkie-ciało-obce-proteiny-odrzuca
Kiedy wącha­my ciało in­ne­go człowieka, to jest tak, jak­byśmy wdycha­li przez us­ta i nos sa­mo to ciało. -Jean-Paul Sartre
kiedy-wącha­my-ciało-in­ne­go-człowieka-to jest tak-jak­byśmy-wdycha­li-przez-us­-i nos-­mo-to ciało
Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów. -Aleksander Świętochowski
daleko-bardziej-trzeba-ę-strzec-łych-wad-ludzkich-ż-wielkich-podobnie-jak-więcej-trzeba-strzec-ę-wszy-ż-lwów