Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw.


duch-prawa-i-duch-wolnoś-są-filarami-społeczeństw
henryk ibsenduchprawaduchwolnościfilaramispołeczeństwduch prawaprawa ii duchduch wolnościwolności sąsą filaramifilarami społeczeństwduch prawa iprawa i duchi duch wolnościduch wolności sąwolności są filaramisą filarami społeczeństwduch prawa i duchprawa i duch wolnościi duch wolności sąduch wolności są filaramiwolności są filarami społeczeństwduch prawa i duch wolnościprawa i duch wolności sąi duch wolności są filaramiduch wolności są filarami społeczeństw

Duch czasu: Duch czasu straszy nawet ateistów.(...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa! Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Na skra­ju wyczerpania To­tal­ne­go załamania Tułam się sa­ma, a ze mną tyl­ko duch. Duch niczyi, sa­mot­ny, złośliwy. Wy­pytu­je mnie wszys­tkiego, a ja od­po­wie­dzi nie znam na py­tania jego. Odejdź so­bie ! O to tyl­ko proszę. Dlacze­go mnie tak dręczysz ? Szar­piesz uczu­ciami, skry­tymi marzeniami. Plu­jesz na mą osobę i na wi­dok me­go płaczu śmiejesz się, jak tak możesz ? Wykształcenie społeczeństw lepiej broni wolności niż zbrojne zastępy.Duch porusza materią.