Duch wzno­si się na nieby­wałe wyżyny: jeśli tak właśnie miała wyglądać miłość, is­to­ta ludzka nie mogła doświad­czyć nicze­go wznioślejszego.


duch-wzno­ ę-na nieby­wałe-wyżyny-śli-tak-właśnie-miała-wyglądać-miłość-is­to­-ludzka-nie mogła-doświad­czyć-nicze­go
pedro de mendozaduchwzno­si sięna nieby­wałewyżynyjeślitakwłaśniemiaławyglądaćmiłośćis­to­taludzkanie mogładoświad­czyćnicze­gowznioślejszegoduch wzno­si sięwzno­si się na nieby­wałena nieby­wałe wyżynyjeśli taktak właśniewłaśnie miałamiała wyglądaćwyglądać miłośćis­to­ta ludzkaludzka nie mogłanie mogła doświad­czyćdoświad­czyć nicze­gonicze­go wznioślejszegoduch wzno­si się na nieby­wałewzno­si się na nieby­wałe wyżynyjeśli tak właśnietak właśnie miaławłaśnie miała wyglądaćmiała wyglądać miłośćis­to­ta ludzka nie mogłaludzka nie mogła doświad­czyćnie mogła doświad­czyć nicze­godoświad­czyć nicze­go wznioślejszegoduch wzno­si się na nieby­wałe wyżynyjeśli tak właśnie miałatak właśnie miała wyglądaćwłaśnie miała wyglądać miłośćis­to­ta ludzka nie mogła doświad­czyćludzka nie mogła doświad­czyć nicze­gonie mogła doświad­czyć nicze­go wznioślejszegojeśli tak właśnie miała wyglądaćtak właśnie miała wyglądać miłośćis­to­ta ludzka nie mogła doświad­czyć nicze­goludzka nie mogła doświad­czyć nicze­go wznioślejszego

Nieby­wałe, jak szyb­ko ludzie zwyk­li za­pomi­nać o tym, co obiecy­wali po słowie ,,zawsze
nieby­wałe-jak szyb­ko-ludzie-zwyk­li-za­pomi­nać-o tym-co obiecy­wali-po słowie-zawsze
Gdy pier­wszy raz mod­liła się do Bo­ga, aby za­pytać,
gdy-pier­wszy-raz-mod­liła ę-do bo­ga-aby za­pytać-dlacze­go-właśnie-ona-nie mogła-złożyć-dłoni-w mod­litwie-bo ich
Każdy za­dany ból ma być dołożony do wor­ka doświad­czeń życiowych by się nau­czyć jak ukierun­ko­wać swo­je życie ... - a może tak ku%wa już star­czy ?! . -Ramizes
każdy-za­dany-ból- być-dołożony-do wor­ka-doświad­czeń-życiowych-by ę-nau­czyć-jak ukierun­ko­wać-swo­-życie-a może-tak