Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
konstantinos tsatsosduszaciałojakmałżeństwomuszązestarzećsięjednocześnieinaczejduszazamęczylubduszedusza ii ciałociało sąsą jakjak małżeństwomuszą zestarzećzestarzeć sięsię jednocześnieinaczej duszadusza zamęczyzamęczy ciałociało lublub ciałociało duszedusza i ciałoi ciało sąciało są jaksą jak małżeństwomuszą zestarzeć sięzestarzeć się jednocześnieinaczej dusza zamęczydusza zamęczy ciałozamęczy ciało lubciało lub ciałolub ciało duszedusza i ciało sąi ciało są jakciało są jak małżeństwomuszą zestarzeć się jednocześnieinaczej dusza zamęczy ciałodusza zamęczy ciało lubzamęczy ciało lub ciałociało lub ciało duszedusza i ciało są jaki ciało są jak małżeństwoinaczej dusza zamęczy ciało lubdusza zamęczy ciało lub ciałozamęczy ciało lub ciało dusze

Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce.Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza.Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało? Ciało jest duszą kobiety.Najpierw powstała dusza, potem ciało.