Dusza już sucha, wśród wydm pus­tynnych szuka, choć krop­li życia.


dusza-już-sucha-wśród-wydm-pus­tynnych-szuka-choć-krop­li-życia
vergilduszajużsuchawśródwydmpus­tynnychszukachoćkrop­liżyciadusza jużjuż suchawśród wydmwydm pus­tynnychpus­tynnych szukachoć krop­likrop­li życiadusza już suchawśród wydm pus­tynnychwydm pus­tynnych szukachoć krop­li życiawśród wydm pus­tynnych szuka

błękit przecieka deszczem krop­la po krop­li łza­mi aniołów prze­moczo­na dusza Kto szuka dobra, z trudnością je znajdzie, ale zło znajdzie, choć go nie szuka.Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszychA czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym.Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych.Spa­dam w dół. Ciem­no,sucho, niep­rzy­jem­nie. Ja­kaś ot­chłań ni­cości, pus­tka w pus­tce. Głucha cisza. Przes­trzeń bez śla­du życia. Tyl­ko ja. Sa­ma.Zim­no, zim­no je­dynie mnie otacza. Otu­la mnie jak często Ty, tyl­ko od Ciebie bi­je ciepło. Tu­taj jest strasznie. Jak z naj­gor­sze­go hor­ro­ru. To tyl­ko sen jed­nak mo­ja dusza jest po­dob­na. * * * inspirowane.