Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu.


dusza-nie-jest-taką-jaką-jest-czyn-jej-ale-jakim-jest-jej-marzenie-w-czynach-do-zła-skłania-nas-pragnienie-szczęścia-czyn-jest-wypadkową-woli
maria grossek - koryckaduszaniejesttakąjakączynjejalejakimjejmarzenieczynachdozłaskłanianaspragnienieszczęściaczynwypadkowąwoliduszyrzeczyczynieduszazupełniewolnąmarzeniunicprzeszkadzaobjawićsiętymczymjestadenbolesnykonfliktwynaturzawrodzonejformykrępujenatchnionegogestudusza nienie jestjest takąjaką jestjest czynczyn jejale jakimjakim jestjest jejjej marzeniew czynachczynach dodo złazła skłaniaskłania nasnas pragnieniepragnienie szczęściaczyn jestjest wypadkowąwypadkową woliwoli duszyduszy ii woliwoli rzeczyw czynieczynie duszadusza nienie jestjest zupełniezupełnie wolnąale ww marzeniumarzeniu nicnic jejjej nienie przeszkadzaprzeszkadza objawićobjawić sięsię tymczym jestŻaden bolesnybolesny konfliktkonflikt nienie wynaturzawynaturza jejjej wrodzonejwrodzonej formynie krępujekrępuje natchnionegonatchnionego gestudusza nie jestnie jest takąjaką jest czynjest czyn jejale jakim jestjakim jest jejjest jej marzeniew czynach doczynach do złado zła skłaniazła skłania nasskłania nas pragnienienas pragnienie szczęściaczyn jest wypadkowąjest wypadkową woliwypadkową woli duszywoli duszy iduszy i wolii woli rzeczyw czynie duszaczynie dusza niedusza nie jestnie jest zupełniejest zupełnie wolnąale w marzeniuw marzeniu nicmarzeniu nic jejnic jej niejej nie przeszkadzanie przeszkadza objawićprzeszkadza objawić sięobjawić się tymŻaden bolesny konfliktbolesny konflikt niekonflikt nie wynaturzanie wynaturza jejwynaturza jej wrodzonejjej wrodzonej formynie krępuje natchnionegokrępuje natchnionego gestu

Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Była piękna, mądra, trochę nie śmiała. Jej us­ta były rózo­we, de­likat­ne, gorące. Włosy miała czar­ne długie błyszczące. Nie znałem jej ale prag­nołem bardziej, niż cze­go kol­wiek na swiecie. Marzyłem by wtu­lić się w jej ramiona, skoszto­wać sma­ku jej ust. Nie wiem czy będzie mi dane być z nią, ale wiem jed­no że jest dziew­czyną dla której war­to zro­bić wszystko...Czym jest człowiek w tym życiu? - Widzem przybywającym na sztukę w środku sceny, który doświadczywszy rozmaitych wzruszeń, odchodzi nie doczekawszy się jej końca ani pojąv jej zawiązania.Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.Miłość jest jak kwiat. Gdy jej się nie pod­le­wa od­po­wied­nią ilością uczuć, wte­dy usycha i os­ta­tecznie gi­nie, a od­ra­towa­nie jej jest bar­dzo trud­ne. Lecz nie jest niemożliwe.