Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość.


dusza-nie-prawa-do-miłoś-zanim-nie-zacznie-kochać-otrzymuje-miłość-kiedy-miłość
chiara lubichduszanieprawadomiłościzanimzaczniekochaćotrzymujemiłośćkiedymiłośćdusza nienie mama prawaprawa dodo miłościzanim nienie zaczniezacznie kochaćotrzymuje miłośćkiedy mama miłośćdusza nie manie ma prawama prawa doprawa do miłościzanim nie zacznienie zacznie kochaćkiedy ma miłośćdusza nie ma prawanie ma prawa doma prawa do miłościzanim nie zacznie kochaćdusza nie ma prawa donie ma prawa do miłości

Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości?Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale.dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →