Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez.


dusza-nie-znałaby-tęczy-gdyby-oczy-nie-znały-łez
j. v. cheneyduszanieznałabytęczygdybyoczyznałyłezdusza nienie znałabyznałaby tęczygdyby oczyoczy nienie znałyznały łezdusza nie znałabynie znałaby tęczygdyby oczy nieoczy nie znałynie znały łezdusza nie znałaby tęczygdyby oczy nie znałyoczy nie znały łezgdyby oczy nie znały łez

Dusza powinna być wolna. Nie trzeba tez żałować łez i lamentów.nadzieja drga cichutko na stru­nach mo­jej duszy me­lodią stąpając po bry­lan­to­wych ro­sach łez by na skrzydłach tęczy o bar­wach mo­tylich po­malo­wać niebo ko­lorem raj­skich farb Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas... Mo­je oczy to dziś morze łez.A gdy serce twe przytłoczy Myśl, że żyć nie warto, Z łez ocieraj cudze oczy, Chociaż twoich nie otarto.A gdy ser­ce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, z łez ocieraj cudze oczy, cho­ciaż twoich nie otarto.