Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty.


dusza-widzi-nicość-i-widzi-wszystko-ciało-jest-uśpione-jęyk-odcięty
angela folignaduszawidzinicośćwszystkociałojestuśpionejęykodciętydusza widziwidzi nicośćnicość ii widziwidzi wszystkociało jestjest uśpionejęyk odciętydusza widzi nicośćwidzi nicość inicość i widzii widzi wszystkociało jest uśpionedusza widzi nicość iwidzi nicość i widzinicość i widzi wszystkodusza widzi nicość i widziwidzi nicość i widzi wszystko

Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje Oszczędny śpi na słomce, którą widzi w swoim oku, a ogrzewa mieszkanie belką, którą widzi w oku bliźniego.