Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć.


dusze-głod­ne-serc-bos­kie-rękodzieło-ciał- -grzechem-nie grzeszyć
fyrfleduszegłod­nesercbos­kierękodziełociał grzechemnie grzeszyćdusze głod­negłod­ne sercbos­kie rękodziełorękodzieło ciał  grzechemgrzechem nie grzeszyćdusze głod­ne sercbos­kie rękodzieło ciał  grzechem nie grzeszyć

chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.ma­mona bóstwem stoi złoco­nymi ko­rona­mi świeci wiary chęć bałwochwal­stwo w mar­mur odziane scho­rowa­ny dłońmi od­licza mod­litwy ko­rali­ki w zakłama­niu duszę pieniądz wy­kupu­je os­tatnią kromką chle­ba z rąk wyr­waną bos­kie życie wieżami ba­bel huczy na ta­cy po­dane głód oma­mienia piot­ro­we bra­my ot­wiera nies­pra­wied­li­wości kluczem Er­nest Do­minik Łuszczek Przy­borów 2016.05.28 Każda dusza w swej is­to­cie i si­le jest bos­ka. Ce­lem jest ob­ja­wienie te­go, co bos­kie, pop­rzez za­pano­wanie nad zewnętrzną i wewnętrzną naturą.Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa.Śle­pi strze­lający do ce­lu - bos­kie widowisko.Głód największym tyranem, ciągle się napiera, nie dbając, czy ból jaki duszę ci rozdziera.