Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę.


dwie-oso­by-poj­mują-tę samą-sy­tuację-tak-różnie-aż na­suwa ę-wątpli­wość-czy-to is­totnie- ­-sy­tuac­ja-mnie jed­nej
sławomir mrożekdwieoso­bypoj­mujątę samąsy­tuacjętakróżnieaż na­suwa sięwątpli­wośćczyto is­totnieta sa­masy­tuac­jamnie jed­neji tej sa­mejoso­biezdarza siępoj­mo­waćjednąi tę samąpy­taniechodzio tę samąosobędwie oso­byoso­by poj­mująpoj­mują tę samątę samą sy­tuacjęsy­tuację taktak różnieaż na­suwa się wątpli­wośćczy to is­totnieto is­totnie ta sa­mata sa­ma sy­tuac­jai tej sa­mej oso­biezdarza się poj­mo­waćpoj­mo­wać jednąjedną i tę samąi tę samą sy­tuacjęsy­tuację taktak różnieaż na­suwa się py­tanieczy chodzichodzi o tę samąo tę samą osobędwie oso­by poj­mująoso­by poj­mują tę samąpoj­mują tę samą sy­tuacjętę samą sy­tuację taksy­tuację tak różnieczy to is­totnie ta sa­mato is­totnie ta sa­ma sy­tuac­jazdarza się poj­mo­wać jednąpoj­mo­wać jedną i tę samąjedną i tę samą sy­tuacjęi tę samą sy­tuację taksy­tuację tak różnieczy chodzi o tę samąchodzi o tę samą osobę

Pielęgnować w sobie tej czy innej głupoty nie warto, skoro i tak namnaża się ona chętnie w nas sama. -Stefan Pacek
pielęgnować-w-sobie-tej-czy-innej-głupoty-nie-warto-skoro-i-tak-namnaża-ę-ona-chętnie-w-nas-sama
Zos­taw mnie samą. Wszys­tko jest kłamstwem. Zos­taw mnie samą. Chcę sa­ma od­kryć prawdę. Zos­taw mnie samą. Nie zasługuję na nic. Zos­taw mnie samą i odejdź... -patka5463
zos­taw-mnie-samą-wszys­tko-jest kłamstwem-zos­taw-mnie-samą-chcę-­-od­kryć-prawdę-zos­taw-mnie-samą-nie-zasługuję-na nic