Dyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości.


dyk­­tura-jest naj­pełniej­szą-pos­­ą-zazdroś
curzio malapartedyk­ta­turajest naj­pełniej­sząpos­ta­ciązazdrościdyk­ta­tura jest naj­pełniej­sząjest naj­pełniej­szą pos­ta­ciąpos­ta­cią zazdrościdyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­ciąjest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrościdyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości

Dyk­ta­tura to­ruje progres.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Dlacze­go do­piero, gdy coś stra­cimy naj­pełniej to doceniamy...? Naj­gor­szą cho­robą naszych czasów jest to, że tak wielu ludzi cier­pi z po­wodu nie by­cia nig­dy kochanym. The wor­st il­lness of our ti­me is that so ma­ny peop­le ha­ve to suf­fer from ne­ver being loved.Na­tura jest zaw­sze mądrzej­sza od ludzkich pomysłów.