Dyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości.


dyk­­tura-jest naj­pełniej­szą-pos­­ą-zazdroś
curzio malapartedyk­ta­turajest naj­pełniej­sząpos­ta­ciązazdrościdyk­ta­tura jest naj­pełniej­sząjest naj­pełniej­szą pos­ta­ciąpos­ta­cią zazdrościdyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­ciąjest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrościdyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości

niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Dlacze­go do­piero, gdy coś stra­cimy naj­pełniej to doceniamy...?  -qches
dlacze­go-do­piero-gdy-coś-stra­cimy-naj­pełniej-to doceniamy 
Na­tura jest zaw­sze mądrzej­sza od ludzkich pomysłów. -Antoni Kępiński
na­tura-jest zaw­sze-mądrzej­sza-od ludzkich-pomysłów