Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia.


dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
janusz korwin-mikkedyk­ta­turydzielą sięna dob­rei złede­mok­racja jest zaw­szegłupiadyk­ta­tury dzielą siędzielą się na dob­rena dob­re i złede­mok­racja jest zaw­sze głupiadyk­ta­tury dzielą się na dob­redzielą się na dob­re i złedyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe

Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki! - Ta maszy­na seg­re­guje miód - tłumaczyła da­lej August. - Od­dziela dob­ry ma­teriał od złego. Zaw­sze uważałam, że dob­rze byłoby mieć ta­kie wirówki do seg­re­gac­ji ludzi. Wrzu­całoby się ich do środ­ka i wirówka ro­biła to, co do niej należy.Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu.To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Tra­dyc­ja jest de­mok­racją umarłych.Co to jest de­mok­racja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i de­cydują o wszystkim.