dym z papierosa sączy się leniwie już wypaliłaś całą paczkę dzisiaj pal­ce nerwowo miętoszą os­tatni papieros myślisz że tym razem to był ostatni dni sączą się tak wolno każdy ot­wiera nową ranę nie masz od­wa­gi rzucić i odejść bez słowa ten papieros ta szansa na no­we jutro co będzie jak zgaśnie ... *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki 


dym-z papierosa-sączy ę-leniwie-już-wypaliłaś-całą-paczkę-dzisiaj-pal­-nerwowo-miętoszą-os­tatni-papieros-myślisz-że-tym-razem-to-był
zibby77dymz papierosasączy sięleniwiejużwypaliłaścałąpaczkędzisiajpal­cenerwowomiętosząos­tatnipapierosmyśliszżetymrazemtobyłostatnidnisącząsiętakwolnokażdyot­wieranowąranęniemaszod­wa­girzucićodejśćbezsłowatenszansanano­wejutrocobędziejakzgaśniedziałzamyśleniezbig­niewmałecki dym z papierosaz papierosa sączy sięsączy się leniwieleniwie jużjuż wypaliłaśwypaliłaś całącałą paczkępaczkę dzisiajdzisiaj pal­cepal­ce nerwowonerwowo miętosząmiętoszą os­tatnios­tatni papierospapieros myśliszmyślisz żeże tymtym razembył ostatniostatni dnidni sącząsączą sięsię taktak wolnowolno każdykażdy ot­wieraot­wiera nowąnową ranęranę nienie maszmasz od­wa­giod­wa­gi rzucićrzucić ii odejśćodejść bezbez słowasłowa tenten papierospapieros tata szansaszansa nana no­weno­we jutrojutro coco będziebędzie jakjak zgaśniezgaśnie*** działzamyślenie ****** zbig­niewzbig­niew małecki dym z papierosa sączy sięz papierosa sączy się leniwiesączy się leniwie jużleniwie już wypaliłaśjuż wypaliłaś całąwypaliłaś całą paczkęcałą paczkę dzisiajpaczkę dzisiaj pal­cedzisiaj pal­ce nerwowopal­ce nerwowo miętosząnerwowo miętoszą os­tatnimiętoszą os­tatni papierosos­tatni papieros myśliszpapieros myślisz żemyślisz że tymże tym razemrazem to byłbył ostatni dniostatni dni sącządni sączą sięsączą się taksię tak wolnotak wolno każdywolno każdy ot­wierakażdy ot­wiera nowąot­wiera nową ranęnową ranę nieranę nie masznie masz od­wa­gimasz od­wa­gi rzucićod­wa­gi rzucić irzucić i odejśći odejść bezodejść bez słowabez słowa tensłowa ten papierosten papieros tapapieros ta szansata szansa naszansa na no­wena no­we jutrono­we jutro cojutro co będzieco będzie jakbędzie jak zgaśniejak zgaśniezgaśnie ****** działzamyślenie *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
mgła-przesłoniła-kontury-przeszłoś-sunąc-powoli-naszym-śladem-z-każdym-dniem-jest-bliżej-spie­szmy-ę-aby-nas-nie zagarnęła-przed-końcem