dym z papierosa sączy się leniwie już wypaliłaś całą paczkę dzisiaj pal­ce nerwowo miętoszą os­tatni papieros myślisz że tym razem to był ostatni dni sączą się tak wolno każdy ot­wiera nową ranę nie masz od­wa­gi rzucić i odejść bez słowa ten papieros ta szansa na no­we jutro co będzie jak zgaśnie ... *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki 


dym-z papierosa-sączy ę-leniwie-już-wypaliłaś-całą-paczkę-dzisiaj-pal­-nerwowo-miętoszą-os­tatni-papieros-myślisz-że-tym-razem-to-był
zibby77dymz papierosasączy sięleniwiejużwypaliłaścałąpaczkędzisiajpal­cenerwowomiętosząos­tatnipapierosmyśliszżetymrazemtobyłostatnidnisącząsiętakwolnokażdyot­wieranowąranęniemaszod­wa­girzucićodejśćbezsłowatenszansanano­wejutrocobędziejakzgaśniedziałzamyśleniezbig­niewmałecki dym z papierosaz papierosa sączy sięsączy się leniwieleniwie jużjuż wypaliłaśwypaliłaś całącałą paczkępaczkę dzisiajdzisiaj pal­cepal­ce nerwowonerwowo miętosząmiętoszą os­tatnios­tatni papierospapieros myśliszmyślisz żeże tymtym razembył ostatniostatni dnidni sącząsączą sięsię taktak wolnowolno każdykażdy ot­wieraot­wiera nowąnową ranęranę nienie maszmasz od­wa­giod­wa­gi rzucićrzucić ii odejśćodejść bezbez słowasłowa tenten papierospapieros tata szansaszansa nana no­weno­we jutrojutro coco będziebędzie jakjak zgaśniezgaśnie*** działzamyślenie ****** zbig­niewzbig­niew małecki dym z papierosa sączy sięz papierosa sączy się leniwiesączy się leniwie jużleniwie już wypaliłaśjuż wypaliłaś całąwypaliłaś całą paczkęcałą paczkę dzisiajpaczkę dzisiaj pal­cedzisiaj pal­ce nerwowopal­ce nerwowo miętosząnerwowo miętoszą os­tatnimiętoszą os­tatni papierosos­tatni papieros myśliszpapieros myślisz żemyślisz że tymże tym razemrazem to byłbył ostatni dniostatni dni sącządni sączą sięsączą się taksię tak wolnotak wolno każdywolno każdy ot­wierakażdy ot­wiera nowąot­wiera nową ranęnową ranę nieranę nie masznie masz od­wa­gimasz od­wa­gi rzucićod­wa­gi rzucić irzucić i odejśći odejść bezodejść bez słowabez słowa tensłowa ten papierosten papieros tapapieros ta szansata szansa naszansa na no­wena no­we jutrono­we jutro cojutro co będzieco będzie jakbędzie jak zgaśniejak zgaśniezgaśnie ****** działzamyślenie *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

na ścianie cienie naszej przeszłości smugi po portretach które się zestarzały rysy kiedyś na­malo­wane kredką gdy byłem mały barwy wyblakłe jak sta­re fotografie kiedy za­mykam oczy mo­je ściany zaczynają żyć włas­nym życiem szepcą wspominaja plotkują cza­sem wzdychają kiedyś chciałem prze­nieść się do in­nych ścian lecz spokój nie był już ten sam bo te ściany to mo­je dzieciństwo młodość też resztę już wiesz *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki jes­teś wspomnieniem rzu­conym na powiew czasu jeszcze tu jesteś lecz już przenikasz na drugą stronę daremnie usiłujesz pochwy­cić się mi­janej rzeczywistości fa­le nieubłaganie pchają cię po­za wid­nokrąg zdarzeń *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki płynie melodia poloneza za­hacza o drzewa fa­luje łąką za­myśliła się leszczyna wie­rzba płacząca opuściła jeszcze niżej swo­je gałęzie po­wiało tęsknotą za zapachem naszych łąk i lasów są na wy­ciągnięcie ręki tak blisko a tak daleko *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki fa­le jeziora w zamyśleniu snują się leniwie łas­kocząc kamienie pie­szcząc ziaren­ka piasku z westchnieniem pow­ra­cają do jeziora za­bierając wspomnienia i drob­ne patyczki aby powrócić jeszcze kiedyś *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki