Dzi­cy jak wiatry, Ma­lujący chmu­rami - My - Ludzie Inni.


dzi­cy-jak wiatry-ma­lujący-chmu­rami-my- ludzie-inni
fyrfledzi­cyjak wiatryma­lującychmu­ramimy ludzieinnidzi­cy jak wiatryma­lujący chmu­ramichmu­ramimy ludzie innima­lujący chmu­rami

Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3 Widzę Ciebie jak anioła po­między gwiazdami słyszę jak ktoś woła prze­pycham się łokciami. Coś blo­kuje skrzydła coś blo­kuje mo­je nogi ty zmo­ro obrzydła idź już z mo­jej drogi. Skrzydła swo­je naprężyłam wśród gwiazd błyszczących chmu­rek nie zostawiłam pot­rzeb­ne do serc gorących. Dwa ciała otulone uk­ry­te przed światem w chmu­rach spełnione miłości swej kwiatem. Każdy do­tyk Ciebie każda Twa pieszczota tu wy­soko na niebie jest praw­dzi­wie złota. Chmu­ry błogo delikatne gwiaz­dy serc jasnością pie­szczo­ty tak składne wiedzą co jednością.Niebo pra­wie już nie było nad ziemią. Pa­dał tyl­ko śnieg tak gęsty i zim­ny, że na­wet w gro­bach marzły ludzkie po­pioły. Któż jed­nak po­wie, że za ty­mi chmu­rami nie ma słońca? Ludzie znacznie mniej martwiliby się tym, co myślą o nich inni, gdyby wiedzieli, jak rzadko tamci to czynią.Są ludzie, którzy fałszywie myślą, tak jak inni fałszywie śpiewają.