Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie.


dzi­siaj-gdy-ty­lu-ludzi-jest ­­nych-byłoby-niewy­baczal­nym-egoiz­mem-być-­­nym-samotnie
tennessee williams (thomas lanier williams)dzi­siajgdyty­luludzijest sa­mot­nychbyłobyniewy­baczal­nymegoiz­membyćsa­mot­nymsamotniegdy ty­luty­lu ludziludzi jest sa­mot­nychbyłoby niewy­baczal­nymniewy­baczal­nym egoiz­memegoiz­mem byćbyć sa­mot­nymgdy ty­lu ludzity­lu ludzi jest sa­mot­nychbyłoby niewy­baczal­nym egoiz­memniewy­baczal­nym egoiz­mem byćegoiz­mem być sa­mot­nymgdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nychbyłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem byćniewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nymbyłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym

Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie.Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy.Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka.Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości.Sa­mot­nym jest się wte­dy, gdy ma się czas.Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął.