Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie.


dzi­siaj-gdy-ty­lu-ludzi-jest ­­nych-byłoby-niewy­baczal­nym-egoiz­mem-być-­­nym-samotnie
tennessee williams (thomas lanier williams)dzi­siajgdyty­luludzijest sa­mot­nychbyłobyniewy­baczal­nymegoiz­membyćsa­mot­nymsamotniegdy ty­luty­lu ludziludzi jest sa­mot­nychbyłoby niewy­baczal­nymniewy­baczal­nym egoiz­memegoiz­mem byćbyć sa­mot­nymgdy ty­lu ludzity­lu ludzi jest sa­mot­nychbyłoby niewy­baczal­nym egoiz­memniewy­baczal­nym egoiz­mem byćegoiz­mem być sa­mot­nymgdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nychbyłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem byćniewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nymbyłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym

Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie. -Karol Irzykowski
na­wet-człowiek-­­ny-nie mógłby ę-czuć-­­nym-bez-tła-które-tworzą-in­-ludzie
Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy. -respirer
nap­rawdę-jest ę-­­nym-bez-światła-gdy-na­wet-cień-nam-nie towarzyszy
Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who
być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości. -Michal Viewegh
przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś