Dzi­siaj pier­wsze święta bez Ciebie.. bez Was. Życzę Wam abyście żyli wie­cznie tam w niebie, strzeg­li nas, czu­wali nad na­mi.. Spójrzcie na nas z nieba, na ten wi­gilij­ny stół, po­nieważ zaw­sze będzie cze­kać pus­te miej­sce przy sto­le.. [*][*][*][*] 


dzi­siaj-pier­wsze-świę-bez-ciebie-bez was-Życzę-wam-abyście-żyli-wie­cznie-tam-w niebie-strzeg­li-nas-czu­wali-nad-na­mi
andreedzi­siajpier­wszeświętabezciebiebez wasyczęwamabyścieżyliwie­cznietamw niebiestrzeg­linasczu­walinadna­mispójrzcie na nasz niebana tenwi­gilij­nystółpo­nieważzaw­szebędziecze­kaćpus­temiej­sceprzysto­le dzi­siaj pier­wszepier­wsze świętaświęta bezbez ciebieŻyczę wamwam abyścieabyście żyliżyli wie­czniewie­cznie tamtam w niebiestrzeg­li nasczu­wali nadnad na­mispójrzcie na nas z niebana ten wi­gilij­nywi­gilij­ny stółpo­nieważ zaw­szezaw­sze będziebędzie cze­kaćcze­kać pus­tepus­te miej­scemiej­sce przyprzy sto­ledzi­siaj pier­wsze świętapier­wsze święta bezświęta bez ciebieŻyczę wam abyściewam abyście żyliabyście żyli wie­cznieżyli wie­cznie tamwie­cznie tam w niebieczu­wali nad na­mina ten wi­gilij­ny stółpo­nieważ zaw­sze będziezaw­sze będzie cze­kaćbędzie cze­kać pus­tecze­kać pus­te miej­scepus­te miej­sce przymiej­sce przy sto­le

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu. -Karl Kraus
przez­nacze­nie-od­da­-ko­bietę-pier­wsze­mu-przy­padek - naj­lep­sze­mu-wybór - pier­wsze­mu-lepszemu