Dzi­siaj po uszku mnie polizałeś szko­da, że psem się okazałeś...


dzi­siaj-po uszku-mnie-polizałeś-szko­da-że psem ę-okazałeś
papużkadzi­siajpo uszkumniepolizałeśszko­daże psem sięokazałeśdzi­siaj po uszkupo uszku mniemnie polizałeśpolizałeś szko­daże psem się okazałeśdzi­siaj po uszku mniepo uszku mnie polizałeśmnie polizałeś szko­dadzi­siaj po uszku mnie polizałeśpo uszku mnie polizałeś szko­dadzi­siaj po uszku mnie polizałeś szko­da

Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco- Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami.Ro­biąc za­kupy słyszy się wi­le rozmów ale ta ja­ko je­dyna ut­kwiła w mo­jej pa­mięci. Młody mężczyz­na stoi między mrożon­ka­mi a słodycza­mi i mówi do swo­jego około 3 let­niego sy­na (wyjątko­wo możesz wziąć dzi­siaj jedną cze­koladę ) .Dziec­ko z zas­kocze­niem pat­rzy na tatę (ije ma ktoś do nas dzi­siaj przyjść?).Kiedyś uczyłam swo­je dzieci jak dob­rze żyć. Dzi­siaj, one mnie uczą.Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem.Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem.