Dzi­siaj przeszliśmy obok siebie jak zu­pełnie ob­cy ludzie,czy to jest nor­malne? Wiesz jak Cię zo­baczyłam tam w da­li,nie wie­działam co mam ro­bić,czy się przy­witać czy może po pros­tu się od­wrócić i oczy­wiście wyb­rałam tą drugą op­cję,bo łat­wiej­sza w wy­kona­niu...Ale po­tem żałowałam,że się tak głupio zacho­wałam,ale już było za późno...


dzi­siaj-przeszliśmy-obok-siebie-jak zu­pełnie-ob­cy-ludzieczy-to jest nor­malne-wiesz-jak cię-zo­baczyłam-tam-w da­linie-wie­działam
promyczek22dzi­siajprzeszliśmyoboksiebiejak zu­pełnieob­cyludzieczyto jest nor­malnewieszjak cięzo­baczyłamtamw da­liniewie­działamco mamro­bićczy sięprzy­witaćczymożepo pros­tu sięod­wrócići oczy­wiściewyb­rałamtą drugąop­cjębołat­wiej­szaw wy­kona­niualepo­temżałowałamże siętakgłupiozacho­wałamalejużbyłoza późnodzi­siaj przeszliśmyprzeszliśmy obokobok siebiesiebie jak zu­pełniejak zu­pełnie ob­cywiesz jak cięjak cię zo­baczyłamzo­baczyłam tamwie­działam co mamprzy­witać czyczy możemoże po pros­tu siępo pros­tu się od­wrócićod­wrócić i oczy­wiściei oczy­wiście wyb­rałamwyb­rałam tą drugąłat­wiej­sza w wy­kona­niualew wy­kona­niuale po­temtak głupiojuż byłobyło za późnodzi­siaj przeszliśmy obokprzeszliśmy obok siebieobok siebie jak zu­pełniesiebie jak zu­pełnie ob­cywiesz jak cię zo­baczyłamjak cię zo­baczyłam tamprzy­witać czy możeczy może po pros­tu sięmoże po pros­tu się od­wrócićpo pros­tu się od­wrócić i oczy­wiścieod­wrócić i oczy­wiście wyb­rałami oczy­wiście wyb­rałam tą drugąłat­wiej­sza w wy­kona­niuale po­temjuż było za późno