Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru niż go sama posiada.


dzięki-osobliwej-tajemnicy-serca-ukochana-kobieta-udziela-więcej-czaru-ż-go-sama-posiada
stendhaldziękiosobliwejtajemnicysercaukochanakobietaudzielawięcejczaruniżgosamaposiadadzięki osobliwejosobliwej tajemnicytajemnicy sercaserca ukochanaukochana kobietakobieta udzielaudziela więcejwięcej czaruczaru niżniż gogo samasama posiadadzięki osobliwej tajemnicyosobliwej tajemnicy sercatajemnicy serca ukochanaserca ukochana kobietaukochana kobieta udzielakobieta udziela więcejudziela więcej czaruwięcej czaru niżczaru niż goniż go samago sama posiadadzięki osobliwej tajemnicy sercaosobliwej tajemnicy serca ukochanatajemnicy serca ukochana kobietaserca ukochana kobieta udzielaukochana kobieta udziela więcejkobieta udziela więcej czaruudziela więcej czaru niżwięcej czaru niż goczaru niż go samaniż go sama posiadadzięki osobliwej tajemnicy serca ukochanaosobliwej tajemnicy serca ukochana kobietatajemnicy serca ukochana kobieta udzielaserca ukochana kobieta udziela więcejukochana kobieta udziela więcej czarukobieta udziela więcej czaru niżudziela więcej czaru niż gowięcej czaru niż go samaczaru niż go sama posiada

Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru, niż go sama posiada.Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki.Cóż za prawdą świadczy bardziej niż to, że błąd ma więcej czaru?W królestwie, gdzie więcej się zyskuje dzięki pochlebstwom niż dzięki wykonywaniu swych obowiązków - wszystko przepadło.Kobieta istnieje tylko dzięki świeżości serca.Miłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowach. Miłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go, co się posiada.