Dzięki przy­jaźni staję się spo­koj­niej­szy, dzięki spo­kojo­wi bar­dziej przyjazny.


dzięki-przy­jaź-staję ę-spo­koj­niej­szy-dzięki-spo­kojo­wi-bar­dziej-przyjazny
jan kochanowskidziękiprzy­jaźnistaję sięspo­koj­niej­szydziękispo­kojo­wibar­dziejprzyjaznydzięki przy­jaźniprzy­jaźni staję sięstaję się spo­koj­niej­szydzięki spo­kojo­wispo­kojo­wi bar­dziejbar­dziej przyjaznydzięki przy­jaźni staję sięprzy­jaźni staję się spo­koj­niej­szydzięki spo­kojo­wi bar­dziejspo­kojo­wi bar­dziej przyjaznydzięki przy­jaźni staję się spo­koj­niej­szydzięki spo­kojo­wi bar­dziej przyjazny

Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale.Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię.Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem.Roz­myślaj nad życiem nocą, po­nieważ w no­cy umysł ludzki staję się lot­niej­szy, bar­dziej ot­warty, niż za dnia. Sku­pia się na rzeczach ważnych.Mieć przy so­bie ko­goś,kto pogładzi po głowie, Przy­tuli i przy kim będzie można spo­koj­nie zasnąć..Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych.