Dziękuję ci za to, że


dziękuję-za-to-że-wsuwasz-swoją-dłoń-do-mojego-zabałaganionego-serca-i-przesuwasz-ją-nad-tymi-wszystkimi-głupimi-i-słabymi-rzeczami-zawsze
roy croftdziękujęzatożewsuwaszswojądłońdomojegozabałaganionegosercaprzesuwasznadtymiwszystkimigłupimisłabymirzeczamizawszedostrzegaszalenaświatłodziennewyciągasztylkotepięknepromiennerzeczyktórychniktinnytejporynieodnalazłboszukałdośćgłębokodziękuję cici zaswoją dłońdłoń dodo mojegomojego zabałaganionegozabałaganionego sercaserca ii przesuwaszprzesuwasz jąją nadnad tymitymi wszystkimiwszystkimi głupimigłupimi ii słabymisłabymi rzeczamizawsze jeje dostrzegaszale nana światłoświatło dziennedzienne wyciągaszwyciągasz tylkotylko tete pięknepromienne rzeczyktórych niktnikt innyinny dodo tejtej porypory nienie odnalazłbo nienie szukałszukał dośćdość głębokodziękuję ci zaswoją dłoń dodłoń do mojegodo mojego zabałaganionegomojego zabałaganionego sercazabałaganionego serca iserca i przesuwaszi przesuwasz jąprzesuwasz ją nadją nad tyminad tymi wszystkimitymi wszystkimi głupimiwszystkimi głupimi igłupimi i słabymii słabymi rzeczamizawsze je dostrzegaszale na światłona światło dzienneświatło dzienne wyciągaszdzienne wyciągasz tylkowyciągasz tylko tetylko te pięknektórych nikt innynikt inny doinny do tejdo tej porytej pory niepory nie odnalazłbo nie szukałnie szukał dośćszukał dość głęboko

Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, a pomiędzy tymi rzeczami znajdują się drzwi.Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.Dziękuję... Po­tykam się, a Ty wy­ciągnąłeś do mnie swoją po­mocną dłoń...The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia.Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On.Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą.