Dziś doszło do tego, że jeżeli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.


dziś-doszło-do-tego-że-żeli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter
marcel acharddziśdoszłodotegożejeżeliktośnieulegakażdejpokusietomówisięnimsilnycharakterdziś doszłodoszło dodo tegoże jeżelijeżeli ktośktoś nienie ulegaulega każdejkażdej pokusiemówi sięo nimma silnysilny charakterdziś doszło dodoszło do tegoże jeżeli ktośjeżeli ktoś niektoś nie uleganie ulega każdejulega każdej pokusiemówi się osię o nimże ma silnyma silny charakterdziś doszło do tegoże jeżeli ktoś niejeżeli ktoś nie ulegaktoś nie ulega każdejnie ulega każdej pokusiemówi się o nimże ma silny charakterże jeżeli ktoś nie ulegajeżeli ktoś nie ulega każdejktoś nie ulega każdej pokusie

Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter.Do tego doszło, ze jeżeli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się go za szlachetnego człowieka.Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nitru