Dziś dzień ta­ki piękny mamy, że mężczyz­nom się kłaniamy. Niech ten dzień ra­dością będzie i z pro­cen­tem ruszyć zechce. A my pa­nie z chęcią wielką przybędziemy wraz z butelką. Może nikt mi nie uwierzy, lecz w dzień mężczyzn na­pić się należy 


dziś-dzień-­ki-piękny-mamy-że-mężczyz­nom ę-kłaniamy-niech-ten-dzień-ra­dośą-będzie-i-z pro­cen­tem-ruszyć-zechce-a-my pa­nie
rejkadziśdzieńta­kipięknymamyżemężczyz­nom siękłaniamyniechtenra­dościąbędziez pro­cen­temruszyćzechcemy pa­niez chęciąwielkąprzybędziemywrazz butelkąmożeniktmi nie uwierzyleczw dzieńmężczyznna­pić sięnależy dziś dzieńdzień ta­kita­ki pięknypiękny mamyże mężczyz­nom sięmężczyz­nom się kłaniamyniech tenten dzieńdzień ra­dościąra­dością będziebędzie ii z pro­cen­temz pro­cen­tem ruszyćruszyć zechcemy pa­nie z chęciąz chęcią wielkąwielką przybędziemyprzybędziemy wrazwraz z butelkąmoże niktnikt mi nie uwierzylecz w dzieńw dzień mężczyznmężczyzn na­pić sięna­pić się należy dziś dzień ta­kidzień ta­ki pięknyta­ki piękny mamyże mężczyz­nom się kłaniamyniech ten dzieńten dzień ra­dościądzień ra­dością będziera­dością będzie ibędzie i z pro­cen­temi z pro­cen­tem ruszyćz pro­cen­tem ruszyć zechcea my pa­nie z chęciąmy pa­nie z chęcią wielkąz chęcią wielką przybędziemywielką przybędziemy wrazprzybędziemy wraz z butelkąmoże nikt mi nie uwierzylecz w dzień mężczyznw dzień mężczyzn na­pić sięmężczyzn na­pić się należy 

są dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru, męskiej de­cyz­ji, męskiego ges­tu , po­ważne­go działania. dziś jest ten dzień, to zły dzień. -cala_ja
są dni-kiedy-bra­ku­-męskiego-cha­rak­te­ru-męskiej-de­cyz­ji-męskiego-ges­- po­ważne­go-działania-dziś-jest ten-dzień-to zły