Dziś dzień ta­ki piękny mamy, że mężczyz­nom się kłaniamy. Niech ten dzień ra­dością będzie i z pro­cen­tem ruszyć zechce. A my pa­nie z chęcią wielką przybędziemy wraz z butelką. Może nikt mi nie uwierzy, lecz w dzień mężczyzn na­pić się należy 


dziś-dzień-­ki-piękny-mamy-że-mężczyz­nom ę-kłaniamy-niech-ten-dzień-ra­dośą-będzie-i-z pro­cen­tem-ruszyć-zechce-a-my pa­nie
rejkadziśdzieńta­kipięknymamyżemężczyz­nom siękłaniamyniechtenra­dościąbędziez pro­cen­temruszyćzechcemy pa­niez chęciąwielkąprzybędziemywrazz butelkąmożeniktmi nie uwierzyleczw dzieńmężczyznna­pić sięnależy dziś dzieńdzień ta­kita­ki pięknypiękny mamyże mężczyz­nom sięmężczyz­nom się kłaniamyniech tenten dzieńdzień ra­dościąra­dością będziebędzie ii z pro­cen­temz pro­cen­tem ruszyćruszyć zechcemy pa­nie z chęciąz chęcią wielkąwielką przybędziemyprzybędziemy wrazwraz z butelkąmoże niktnikt mi nie uwierzylecz w dzieńw dzień mężczyznmężczyzn na­pić sięna­pić się należy dziś dzień ta­kidzień ta­ki pięknyta­ki piękny mamyże mężczyz­nom się kłaniamyniech ten dzieńten dzień ra­dościądzień ra­dością będziera­dością będzie ibędzie i z pro­cen­temi z pro­cen­tem ruszyćz pro­cen­tem ruszyć zechcea my pa­nie z chęciąmy pa­nie z chęcią wielkąz chęcią wielką przybędziemywielką przybędziemy wrazprzybędziemy wraz z butelkąmoże nikt mi nie uwierzylecz w dzień mężczyznw dzień mężczyzn na­pić sięmężczyzn na­pić się należy 

Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.są dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru, męskiej de­cyz­ji, męskiego ges­tu , po­ważne­go działania. dziś jest ten dzień, to zły dzień.Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry.Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie: Niech znaj­dzie roz­wiąza­nie za­gad­ka, której nikt nie odgadł Bo to w dziś dzień maszynę co przez ze­ro dzieli - stworzyłem Wreszcie przyszła ta chwi­la - maszynę do życia zbudziłem, I świat się rozpadł.