Dziś jes­tem młod­sza o rok , jut­ro star­sza Je­den dzień może wiele zdziałać 


dziś-jes­tem-młod­sza-o rok- jut­ro-star­sza-je­den-dzień-może-wiele-zdziałać 
intrygadziśjes­temmłod­szao rok jut­rostar­szaje­dendzieńmożewielezdziałać dziś jes­temjes­tem młod­szamłod­sza o rok jut­ro star­szastar­sza je­denje­den dzieńdzień możemoże wielewiele zdziałać dziś jes­tem młod­szajes­tem młod­sza o rok jut­ro star­sza je­denstar­sza je­den dzieńje­den dzień możedzień może wielemoże wiele zdziałać dziś jes­tem młod­sza o rok jut­ro star­sza je­den dzieństar­sza je­den dzień możeje­den dzień może wieledzień może wiele zdziałać  jut­ro star­sza je­den dzień możestar­sza je­den dzień może wieleje­den dzień może wiele zdziałać 

Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.wpełzło dziś na mnie sza­re, cuchnące, obślizgłe naj­pierw po kręgosłupie tak jak­byś szu­kał mo­jego środka po­tem op­lotło się wokół szyi myślałam, że może jak sza­lik na zimę lecz co­raz ciaśniej i ni­by przypadkiem krwią na us­tach zastygło znam już ten dotyk tak namacalna jest nieobecność kiedy za­bijasz mnie w sobie Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.