Dziś każdy, kto pisze, rzeźbi czy maluje, ma oczy utkwione w warsztacie sąsiada.


dziś-każdy-kto-pisze-rzeźbi-czy-maluje-oczy-utkwione-w-warsztacie-sąsiada
gilbert cesbrondziśkażdyktopiszerzeźbiczymalujeoczyutkwionewarsztaciesąsiadadziś każdykto piszerzeźbi czyczy malujema oczyoczy utkwioneutkwione ww warsztaciewarsztacie sąsiadarzeźbi czy malujema oczy utkwioneoczy utkwione wutkwione w warsztaciew warsztacie sąsiadama oczy utkwione woczy utkwione w warsztacieutkwione w warsztacie sąsiadama oczy utkwione w warsztacieoczy utkwione w warsztacie sąsiada

miedź rozlana po poduszce spływa oczy w su­fit utkwione zielone roześmiane nie spodzi­wały się śmierci a on tylko zam­knął ci oczy piękna wyszedł z sy­pial­ni z pis­to­letem w dłoni i mod­litwą na ustach Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada.Bo kto bieg­nie - zgi­nie dziś w biegu! A kto stanął - pad­nie gdzie stał! Krwią w pa­nice pisze­my na śniegu: My nie wil­ki, my mięso na strzał! Maluje się tylko po to, aby oszukać oczy.gdy­bym odeszła dziś czy zat­rzy­małabym czas matko ojcze bracie siostry panie czy gdy­bym dziś odeszła czy twe ob­licze roz­jaśniłby blask czy twój dom wy­pełniłby śmiech czy w mar­twej ciszy uro­niłbyś sa­motną łzę Pstryk - ożyła za­pałka jas­nym płomieniem, Ciche wes­tchnienie dy­mu wkra­dające­go się w usta, Bla­da dłoń trzy­mająca pa­piero­sa i mar­twe oczy utkwione w na­pis 'Pa­lenie za­bija' brzmiący te­go wie­czo­ru jak obietnica.