...dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie 


dziś-nie mogę-już-uczy­ć-nic-więc-przynoszę-ci-wiersze-tych-kil­ka-kryształków-dob­rych-słów-składam-na grób-i-dziękuję
seneka 18dziśnie mogęjużuczy­nićnicwięcprzynoszęwierszetychkil­kakryształkówdob­rychsłówskładamna gróbdziękujęci z całegoser­cazatokimjestemmamie dziś nie mogęnie mogę jużjuż uczy­nićuczy­nić nicnic więcwięc przynoszęprzynoszę cici wierszewiersze tychtych kil­kakil­ka kryształkówkryształków dob­rychdob­rych słówsłów składamskładam na gróbna grób ii dziękujędziękuję ci z całegoci z całego ser­caser­ca zakim jestemjestem mamie dziś nie mogę jużnie mogę już uczy­nićjuż uczy­nić nicuczy­nić nic więcnic więc przynoszęwięc przynoszę ciprzynoszę ci wierszeci wiersze tychwiersze tych kil­katych kil­ka kryształkówkil­ka kryształków dob­rychkryształków dob­rych słówdob­rych słów składamsłów składam na gróbskładam na grób ina grób i dziękujęi dziękuję ci z całegodziękuję ci z całego ser­caci z całego ser­ca zakim jestem mamie 

Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy? Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Ci wi­no przynoszę, więc wy­pij je, proszę ... że nic Cię nie cieszy wrażenie odnoszę. Tak Je­zus gdy widział złą minę za miną to wodę przemienił w ra­dości to wino. Już szklankę wypiłeś i uśmiech na twarzy i sens wszys­tko nagle ma większy od razu. Za wódkę nie chwytaj ni wstrętne to pi­wo ... jak już chcesz się napić to kup so­bie wino.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.•